onsdag 2. april 2008

Burkermedvirkning

Brukermedvirkning handler om kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos ansatte. Du må for eksempel ha kunnskap om barn og unges utvikling for å kunne tilpasse brukermedvirkningen til deres modningsnivå. Du må også ha holdninger som inkluderer alle barn og unges rett til brukermedvirkning, også sterkt funksjonshemmede, eller barn og unge som kommer fra hjem med en annen kulturell og religiøs identitet enn din egen. Du må lære deg å observere, planlegge og kommunisere med barn på ulike alderstrinn og med ulikt funksjonsnivå. (Kommunikasjon og samhandling, Gyldendal 2007)Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:


barnehage - Barna i barnehagen må barna lov til å være med på å bestemme litt av hva som skal skje, og si sin mening. Men det må være innenfor en hvis kontroll av de ansatte.
Det må også tilrettelegges for barnas modningsnivå.
F.eks være med å bestemme hva de skal gjøre i løpet av en uke, være med på å lage en ukeplan. Å stille barnet spørsmål om det vil sove eller ikke er ikke akkurat medvirkning men du som vokse kan oppmuntre barnet til å uttrykke seg for hva den vil.


skole - På skole kan elevene få brukermedvirkning ved at de er med på og ta del i det som blir bestemt. Det kan være lurt og lage felles regler i klasserommet. Og starte en diskusjon om hvordan reglene skal være gir elevene medbestemmelse. Det er viktig og inkludere elevene dine. Dette gjelder planlegging av aktiviteter og undervisning. Også generelt som gjelder elevene.
Det er gjort undersøkelser som viser at samspillet mellom elvene og lærer har gode hensikter, både når det gjelder lærerens undervisning og elvenes atferd. Elevenes motivasjon for å lære henger også sammen med dette.


ungdomsklubb - Ungdommene og de som bruker klubben skal få lov til å være med på å bestemme. Eks: konserter, aktiviteter o.l
For at ungdommene skal bli hørt så kan klubben arrangere brukerundersøkelser og spørreundersøkelser, da kan brukerne av klubben finne en løsning men de voksne har kontroll.

Det er en annen måte og la ungdommene få brukermedvirkning på; direkte medbestemmelse gjennom styret eller allmøte for å si til klubben hva de vil ha.

onsdag 27. februar 2008

Lekse 27 Februar 08

TEMA: Drama

1. Med drama tenker jeg på...
Jeg tenker på skulespill/Teater når jeg hører ordet drama. Noe som har en spennende handling, kostymer og roller.
Tenker også på ulike eventyr. eks: rødhette og ulven, de tre små griser osv.

2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...
Når jeg gikk på ungdomskolen så hadde vi en årlig forestilling i 9 klasse. Ganske stor forestilling, kan minne litt om en revy. Da sto jeg på scenen foran et ganske stort publikum og sang mange sanger. Og i 10 'ende klasse hadde vi noen lignende. En musikk fagdag og da sang jeg Titanic sangen. Andre erfaringer med å stå foran andre og fremføre rollespill og liknende er jo i klasserommer hvis vi får rollespill oppgaver der.

3. Min erfaring med dramaarbeid er...
Har ingen erfaringer med drama arbeid utenom noen få rollespill vi har hatt i klasserommet.

4. Jeg liker/liker ikke drama fordi...
Liker ikke: At det noen ganger er tørr handling, blir lett ensformig og kjedelig. Eller hvis eventyret er ganske dårlig.
Liker: siden man kan uttrykke seg på en annen måte. Leve seg inn i rollen.

Lesker 27 Februar 08

TEMA: Grupper

I dette arbeidet skal vi se på hva som kjennetegner arbeid i grupper. Vi skal også drøfte hvordan det er å være medlem i arbeidsgrupper.

For å lykkes i gruppearbeid, må gruppemedlemmene ha god sosial kompetanse.

Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?
Personer som har sosiale kompetanse har også disse ferdighetene:

Empati og Rolletakning: Det betyr at de har evenen til å sette seg inn i andres situasjon og følelser. De har også forståelse for andres tanker og perspektiver. De vet hvordan å se situasjonen fra den andre personens side og samtidig vise omtanke og de respekterer andres situasjoner. Det er viktig og utvikle god empati for og holde nære vennskap. Det utvikles og endres gjennom hele livet.
Prososial atferd: Man utfører gode handlinger uten og måtte ha noe igjen. De er vennlige, gir andre ros og viser at de bryr seg om andre rundt seg. De viser at de også kan dele med andre og de vet å inkuldere andre i foreksempel en lek.
Samerbeidsferdigheter: Det handler om å kunne dele og hjelpe andre mennesker. Følge regler, bekjeder og en viktig del i samarbeid. Så er det også viktig at man kan samarbeide med andre barn og voksne. Er man god til å samarbeide kan man også gå fra en aktivitet og over til en annen uten å protestere for mye.
Selvkontroll: Da har man evnen til å tilpasse seg seg fellesskapet og ta hensyn. Det betyr også å innordne seg, vente på tur og takle konflikter.
Man kan vise sinne og glede, på måter hvor det passer i situasjoner.
Selvhevdelse: Det handler om hvordan vi kan hevde oss selv og våre meninger. Da må man kunne markere seg sosialt ved å uttrykke seg med meninger og tørre og si imot gruppepress. Det er også viktig at vi tørr å si nei samtidig være uavhengig og selvstendig. Kunne ta iniativ til å bli med i samtaler og lek er også en viktig del.
Ansvarlighet: Det utvikles ved at barn og unge får være med på å bestemme og ta avgjørelser men samtidig er med på å ta konsekvensene av de valgene som blir tatt. Ansvarlighet handler også om å vise respekt både for egne og andres eiendeler. Kunne ta ansvar og utføre en oppgave er også en viktig del i det å ha ansvar.
Lek, glede og humor:
Lek er viktig i alle aldre. Så det er viktig at barn lærer og skille lek ifra andre aktiviteter og at de kan lære seg og tolke forskjellige lekesignaler. Det lærer dem i å være fleksible og det styrker fantasien. Det er også viktig å la seg rive med i leken og vise glede og uttrykke andre følelser i leken. Eks: slappe av, spøke og ha det moro.


Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
På den gruppen så var 4 kanskje litt forskjellige jenter, men jeg syns at vi klarte og jobbe ganske bra sammen og hadde en god tone og det var lett og komme med ideer og forslag siden vi diskuterte de og fant frem til en løsning som passer oss best. Fikk god karakter på oppgaven også så det er bra :) . Det var også en hyggelig stemning i gruppen. Vi hadde det morsomt samtidig som vi måtte være litt fokusert på oppgaven.

Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
I et gruppearbeid er det viktig at vi har ulike normer og verdier som respektere hverandre uansett bakgrunn. Det er også viktig at alle får sagt sin mening og de skal bli hørt. At man respekterer og har gode holdninger til ulike mennesker uansett kultur og bakgrunn gjør at man kan føle seg med i nettverket og folk føler at de er med på det som skjer og at ikke holdes utenfor.

tirsdag 26. februar 2008

beate er kul

Første blogen og dette er ikke noe jeg vil,
Det er blog-tvang..........