onsdag 27. februar 2008

Lesker 27 Februar 08

TEMA: Grupper

I dette arbeidet skal vi se på hva som kjennetegner arbeid i grupper. Vi skal også drøfte hvordan det er å være medlem i arbeidsgrupper.

For å lykkes i gruppearbeid, må gruppemedlemmene ha god sosial kompetanse.

Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?
Personer som har sosiale kompetanse har også disse ferdighetene:

Empati og Rolletakning: Det betyr at de har evenen til å sette seg inn i andres situasjon og følelser. De har også forståelse for andres tanker og perspektiver. De vet hvordan å se situasjonen fra den andre personens side og samtidig vise omtanke og de respekterer andres situasjoner. Det er viktig og utvikle god empati for og holde nære vennskap. Det utvikles og endres gjennom hele livet.
Prososial atferd: Man utfører gode handlinger uten og måtte ha noe igjen. De er vennlige, gir andre ros og viser at de bryr seg om andre rundt seg. De viser at de også kan dele med andre og de vet å inkuldere andre i foreksempel en lek.
Samerbeidsferdigheter: Det handler om å kunne dele og hjelpe andre mennesker. Følge regler, bekjeder og en viktig del i samarbeid. Så er det også viktig at man kan samarbeide med andre barn og voksne. Er man god til å samarbeide kan man også gå fra en aktivitet og over til en annen uten å protestere for mye.
Selvkontroll: Da har man evnen til å tilpasse seg seg fellesskapet og ta hensyn. Det betyr også å innordne seg, vente på tur og takle konflikter.
Man kan vise sinne og glede, på måter hvor det passer i situasjoner.
Selvhevdelse: Det handler om hvordan vi kan hevde oss selv og våre meninger. Da må man kunne markere seg sosialt ved å uttrykke seg med meninger og tørre og si imot gruppepress. Det er også viktig at vi tørr å si nei samtidig være uavhengig og selvstendig. Kunne ta iniativ til å bli med i samtaler og lek er også en viktig del.
Ansvarlighet: Det utvikles ved at barn og unge får være med på å bestemme og ta avgjørelser men samtidig er med på å ta konsekvensene av de valgene som blir tatt. Ansvarlighet handler også om å vise respekt både for egne og andres eiendeler. Kunne ta ansvar og utføre en oppgave er også en viktig del i det å ha ansvar.
Lek, glede og humor:
Lek er viktig i alle aldre. Så det er viktig at barn lærer og skille lek ifra andre aktiviteter og at de kan lære seg og tolke forskjellige lekesignaler. Det lærer dem i å være fleksible og det styrker fantasien. Det er også viktig å la seg rive med i leken og vise glede og uttrykke andre følelser i leken. Eks: slappe av, spøke og ha det moro.


Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
På den gruppen så var 4 kanskje litt forskjellige jenter, men jeg syns at vi klarte og jobbe ganske bra sammen og hadde en god tone og det var lett og komme med ideer og forslag siden vi diskuterte de og fant frem til en løsning som passer oss best. Fikk god karakter på oppgaven også så det er bra :) . Det var også en hyggelig stemning i gruppen. Vi hadde det morsomt samtidig som vi måtte være litt fokusert på oppgaven.

Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
I et gruppearbeid er det viktig at vi har ulike normer og verdier som respektere hverandre uansett bakgrunn. Det er også viktig at alle får sagt sin mening og de skal bli hørt. At man respekterer og har gode holdninger til ulike mennesker uansett kultur og bakgrunn gjør at man kan føle seg med i nettverket og folk føler at de er med på det som skjer og at ikke holdes utenfor.

1 kommentar:

Anette sa...

Mye bra her! Du skriver utfyllende og godt når det gjelder punktene om sosial kompetanse!
Videre har du med gode og viktige poeng når det gjelder gruppearbeid.