onsdag 2. april 2008

Burkermedvirkning

Brukermedvirkning handler om kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos ansatte. Du må for eksempel ha kunnskap om barn og unges utvikling for å kunne tilpasse brukermedvirkningen til deres modningsnivå. Du må også ha holdninger som inkluderer alle barn og unges rett til brukermedvirkning, også sterkt funksjonshemmede, eller barn og unge som kommer fra hjem med en annen kulturell og religiøs identitet enn din egen. Du må lære deg å observere, planlegge og kommunisere med barn på ulike alderstrinn og med ulikt funksjonsnivå. (Kommunikasjon og samhandling, Gyldendal 2007)Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:


barnehage - Barna i barnehagen må barna lov til å være med på å bestemme litt av hva som skal skje, og si sin mening. Men det må være innenfor en hvis kontroll av de ansatte.
Det må også tilrettelegges for barnas modningsnivå.
F.eks være med å bestemme hva de skal gjøre i løpet av en uke, være med på å lage en ukeplan. Å stille barnet spørsmål om det vil sove eller ikke er ikke akkurat medvirkning men du som vokse kan oppmuntre barnet til å uttrykke seg for hva den vil.


skole - På skole kan elevene få brukermedvirkning ved at de er med på og ta del i det som blir bestemt. Det kan være lurt og lage felles regler i klasserommet. Og starte en diskusjon om hvordan reglene skal være gir elevene medbestemmelse. Det er viktig og inkludere elevene dine. Dette gjelder planlegging av aktiviteter og undervisning. Også generelt som gjelder elevene.
Det er gjort undersøkelser som viser at samspillet mellom elvene og lærer har gode hensikter, både når det gjelder lærerens undervisning og elvenes atferd. Elevenes motivasjon for å lære henger også sammen med dette.


ungdomsklubb - Ungdommene og de som bruker klubben skal få lov til å være med på å bestemme. Eks: konserter, aktiviteter o.l
For at ungdommene skal bli hørt så kan klubben arrangere brukerundersøkelser og spørreundersøkelser, da kan brukerne av klubben finne en løsning men de voksne har kontroll.

Det er en annen måte og la ungdommene få brukermedvirkning på; direkte medbestemmelse gjennom styret eller allmøte for å si til klubben hva de vil ha.

Ingen kommentarer: